Přihlášení do soutěže – STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2015

Přihlášku do soutěže může poslat kterýkoliv účastník výstavby (investor, dodavatel, projektant, majitel objektu), přičemž přihlašující musí doložit souhlas (písemné vyjádření) všech ostatních účastníků výstavby.

Do soutěže mohou být přihlášena díla ve vyhlášených kategoriích, uvedená do provozu v průběhu roku 2015.

Do soutěže mohou být přihlášena díla, zhotovená subjekty se sídlem v JmK nebo subjekty, jejichž realizující organizační jednotka má sídlo v JmK (alespoň dodavatel a projektant).

Soutěžní poplatek za přihlášení jednoho stavebního díla do soutěže je stanoven ve výši 8000,- Kč + DPH a musí být uhrazen ke dni uzávěrky soutěže na účet:

Svazu podnikatelů ve stavebnictví v JmK, Bauerova 10, 603 00 Brno, IČ: 01541641

Č. ú.: 270461280287/0100, vedený u Komerční banky, pob. Brno.

Soutěžní poplatek je nevratný. Termín uzávěrky přihlášek je 15. 2. 2016

Přihláška může být podána e-mailem s tím, že potvrzením platnosti je výpis z účtu o zaplacení účastnického poplatku: e-mail: jmss@iol.cz

Přihláška ve formátu .DOCX (Word)  |  Přihláška ve formátu PDF

Přihlášení do soutěže – SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU A DOKTORSKOU PRÁCI Z OBLASTI STAVITELSTVÍ

Přihlášky do soutěže:

Přihlášku do soutěže může podat student fakulty architektury a fakulty stavební VUT v Brně, který je autorem nebo vedoucím autorského kolektivu projektu, a to do kterékoliv z uvedených skupin a kategorií. Do soutěže mohou být přihlášeny:

  • ročníkové projekty, které byly vyhodnoceny klasifikačním stupněm A (výborné) a které byly doporučeny odpovědným pedagogem (vedoucím projektu)
  • diplomové práce, které byly obhájeny a při obhajobě byly hodnoceny klasifikačním stupněm A (výborně) a které byly doporučeny vedoucím diplomové práce
  • doktorské práce
  • na doporučení pedagogických pracovníků mohou být do soutěže přihlášeny i mimořádné práce z řad studentů středních odborných škol stavebního směru, kterým může porota udělit „Zvláštní cenu“

Přihlašovány mohou být práce, které vznikly, resp. byly obhájeny v roce 2015.

 

TOP