Přihlášení do soutěže – STAVBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2023

Přihlášku do soutěže může poslat kterýkoliv účastník výstavby (investor, dodavatel, projektant, majitel objektu), přičemž přihlašující musí doložit souhlas (písemné vyjádření) všech ostatních účastníků výstavby.

Do soutěže mohou být přihlášena díla, zhotovená subjekty se sídlem v JmK nebo subjekty, jejichž realizující organizační jednotka má sídlo v JMK (buď investor nebo dodavatel nebo projektant).

Soutěžní poplatek za přihlášení jednoho stavebního díla do soutěže je stanoven ve výši
10 000 Kč
+ DPH a musí být uhrazen ke dni uzávěrky soutěže na účet:
Svazu podnikatelů ve stavebnictví v JmK
Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČ: 01541641
č. ú. 27-461280287/0100, vedený u Komerční banky, pob. Brno. VS = IČ přihlašovatele.

Soutěžní poplatek je nevratný. Termín uzávěrky příhlášek je v pátek 9. 2. 2024 ve 12 hodin.

Přihláška může být podána e-mailem s tím, že potvrzení platnosti je výpis z účtu o zaplacení účastníkého poplatku: e-mail: spsvjmk@seznam.cz a doručením dokladů na výše uvedenou adresu.

Další podrobnosti naleznete ve stanovách soutěže, ke stažení zde.

Přihláška v DOC ke stažení zde

Přihláška v PDF ke stažení zde

Přihlášení do soutěže – SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU A DOKTORSKOU PRÁCI Z OBLASTI STAVITELSTVÍ

Přihlášku do soutěže může podat student Fakulty architektury a Fakulty stavební VUT v Brně, který je autorem nebo vedoucím autorského kolektivu projektu, a to do kterékoliv z uvedených kategorií, cestou vedení příslušné fakulty. Do soutěže mohou být přihlášeny:

  • ročníkové projekty, které byly vyhodnoceny klasifikačním stupněm A (výborné) a které byly doporučeny odpovědným pedagogem (vedoucím projektu)
  • diplomové práce, které byly obhájeny a při obhajobě byly hodnoceny klasifikačním stupněm A (výborné) a které byly doporučeny vedoucím diplomové práce
  • doktorské práce
  • na doporučení pedagogických pracovníku mohou být do soutěže přihlášeny i mimořádné práce z řad studentů středních odborných škol stavebního směru, kterým muže porota udělit „Zvláštní cenu“

Uzávěrka přihlášek je ve pátek 9. 2. 2024 ve 12 hodin, příslušnou dokumentaci je nutno doručit osobně na adresu: Svaz podnikatelů ve stavebnictví v Jihomoravském kraji, Lazaretní 13, 615 00 Brno (areál firmy RTS, a.s.).

Další podrobnosti naleznete ve stanovách soutěže, ke stažení zde.

Přihláška  FA v PDF k stažení zde

Přihláška FAST v PDF ke stažení zde

Přihláška FA v DOC ke stažení zde

Přihláška FAST v DOC ke stažení

TOP